Na Buřince, MUDr. Pavla Skrbková

Klostermannova 298
Dětská privátní ordinace
MUDr. Pavla Skrbková
Sušice 342 01

pavla@skrbkova.eu
tel:  376 528 035
mob: 607 667 886

MAPA ordinace

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY V OBDOBÍ VÁNOC

Informujeme, že v době mezi svátky ordinujeme podle aktuálních ordinačních hodin.

Na Silvestra dne 31. 12. 2019 ordinujeme do 10:00 hod.

Děkujeme za pochopení.


 

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Správce MUDr. Pavla Skrbková, PLDD, se sídlem Na Burince 132, 342 01 Sušice, IČ: 737 04 245, je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy.Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.

 

Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotníchslužeb, které Vám poskytuje.

Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).


 

Nové podmínky poskytování zdravotní péče nezletilým

Vážení rodiče!

Na základě § 35 zákona o zdravotních službách č. 372/2011 sb. se nezletilému pacientovi poskytují zdravotní služby se souhlasem jeho zákonného zástupce.

Pacientovi, který dovršil věk 15 let, je možno zdravotní služby poskytované registrujícím poskytovatelem poskytovat bez zjišťování souhlasu zákonného zástupce, pokud zákonný zástupce s takovým postupem vyjádří písemný souhlas, který je založen ve zdravotnické dokumentaci.

Nová je pouze hranice 15 let, kdy dosud bylo naprosto běžné, že pacienti v tomto a starším věku navštěvovali praktického lékaře pro děti a dorost sami, a v současné době se k tomu bude vyžadovat písemný souhlas zákonných zástupců. Z toho vyplývá poměrně nepraktická skutečnost, že u dětí mladších 15 let by měl být vždy vysloven souhlas alespoň jedním z rodičů, který by měl dítě do ordinace doprovázet.

Shrneme-li tedy:

Doprovod rodičů u dětí mladších 15 let je nutný při každé návštěvě lékaře - jedná-li se o běžné vyšetření, kontroly, ale i očkování.

U dětí nad 15 let stačí písemný souhlas zákonných zástupců.


 

Očkování proti rakovině děložního čípku

  1. Jen v České republice onemocní rakovinou děložního čípku přibližně 1 000 žen ročně a téměř 400 žen ročně umírá.
  2. V České republice více než 12 000 mladých dívek a žen ročně podstupuje chirurgický zákrok na děložním čípku.
  3. Pouze očkování dokáže účinně zabránit HPV infekci.
  4. Cervarix nebo Silgard je pro dívky ve 13 letech hrazený ze zdravotního pojištění.

*Od 1. 4. 2012 očkování hrazené všemi zdravotními pojišťovnami dívkám ve 13 letech.

Dnes je pondělí 17. 2. 2020 a svátek má Miloslava